Visie

De gemeente wil de komende 20 jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en zorgen voor 10.000 extra banen. Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in deze ambitie. De ontwikkeling van Winkelsteeg moet ook zorgen voor een betere verbinding van de stadswijken Dukenburg en Lindenholt met de rest van Nijmegen.

Kaart Winkelsteeg met deelgebieden

3 opgaven voor Winkelsteeg

De start van het planproces op de kijk van Winkelsteeg begon niet op de tekentafel, maar aan de gesprekstafel. De gesprekken tussen verschillende belanghebbenden (omwonenden, bedrijven en andere personen die ermee te maken hebben) en belangstellenden (mensen die interesse hebben) zorgden ervoor dat vanaf maart 2020 de vorm van de ontwikkelingen steeds duidelijker werd. De 3 opgaven die hierbij horen zijn:

Werken

Project Winkelsteeg draagt bij aan duurzame, economische groei en aan de groei van het aantal banen in Nijmegen. Waar mogelijk houden we de bestaande bedrijvigheid. Daarbij zetten we in op de ontwikkeling van verschillende woon-werkmilieus en zorgen we voor 3.000 extra banen.

Wonen

Werk en wonen komen samen in één gebied. Daarbij draagt het project bij aan een divers(er) woonmilieu in de Kanaalzone-Zuid. Zo worden er ruim 4.000 woningen gebouwd in verschillende typen. Er komen woningen en appartementen in de sociale en vrije sector huur, maar ook verschillende typen koopwoningen.

Verbinden

Project Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in het verbinden van de oostelijke en westelijke kanaaloever en heeft een sterk maatschappelijk karakter. Voorzieningen, werk en het openbaar vervoer (OV) zijn binnen handbereik en ondersteunen de woon-werkmilieus. Door de groene omgeving is er ruimte om verbinding te vinden in sport en beweging.

Wat maakt dit gebied bijzonder?

Om meerdere redenen is Winkelsteeg een bijzonder gebied. Het ligt in het overgangsgebied van het oerstroomdal en de stuwwal van Nijmegen. Al eeuwenlang heeft het gebied een bijdrage geleverd aan de stad in de vorm van producten, verblijfplekken en diensten. Winkelsteeg is infrastructureel (qua verkeer, OV, scheepvaart) altijd goed verbonden geweest met Nijmegen en de omgeving. De Graafseweg en de S100/Neerbosscheweg verbinden Dukenburg via de Nieuwe Dukenburgseweg met het centrum van de stad. Door de hoge bruggen is er een doorvaarhoogte van de scheepvaart in het kanaal van ruim 17 meter. Mede door de industrialisatie is Winkelsteeg een uitgebreid gebied geworden waar nu ongeveer 280 bedrijven met verschillende functies of maatschappelijke doeleinden liggen. Ook ligt station Nijmegen-Goffert in Winkelsteeg.

Nieuw bestemmingsplan: wat gaat er gebeuren?

Op en rondom Winkelsteeg spelen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Voor al deze plannen geldt dat ze in de loop van tijd verder worden uitgewerkt. Dat doen we samen met bewoners, ondernemers, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden. Dit zijn mensen of organisaties die een recht of voordeel hebben in het gebied, zoals ondernemers. Of mensen die wat merken van de ontwikkelingen in het gebied, zoals bewoners. We hebben eerder ook al gesproken met belanghebbenden over hoe we de koers van Winkelsteeg vorm willen geven. Hier gaan we stap voor stap mee door. Om dit mogelijk te maken zijn er onder andere nieuwe bestemmingsplannen voor Winkelsteeg nodig.

Iedereen op de hoogte: bekijk de film

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben we een film gemaakt. Daarin geven we duidelijkheid over de plannen en ontwikkelingen in Winkelsteeg. De film geeft uitleg over de ontwikkelvisie, de stedenbouwkundige verkenningen en het (ontwerp)bestemmingsplan Winkelsteeg-Noord. Maar ook thema’s als aanpassing van de geluidszones en milieucategorieën komen aan de orde. Daarnaast komen verschillende belanghebbenden aan het woord. Op deze manier willen we iedereen op de hoogte brengen van wat er de komende jaren in Winkelsteeg gaat gebeuren. En krijgt u een beeld van wat de plannen voor u kunnen betekenen.

[Startscherm: Logo gemeente Nijmegen
Bekijk de film en praat mee over Winkelsteeg.
websitelink winkelsteeg.nijmegen.nl met een qr code
 Inloopavonden 4 en 6 oktober in de Brasserie van de Jan Massinkhal]

[Titel verschijnt: Waar werken woont en wonen werkt]
[Muziek op de achtergrond]

[Vogelvlucht van de stad Nijmegen]

WAAROM BOUWEN IN NIJMEGEN?

Nijmegen is een snel groeiende stad. We werken hard aan meer werken, meer wonen en de hierbij horende voorzieningen.
[kaart van de gemeente Nijmegen met de stadsgrenzen daarop aangegeven] Omdat Nijmegen het omliggende groene landschap niet verder wil aantasten, moet de groei dus binnen de stadsgrenzen plaatsvinden.

[Vogelvlucht Nijmegen]
De afgelopen jaren heeft de gemeente visies opgesteld en vastgelegd voor de ontwikkeling van locaties in Nijmegen. De Nijmeegse Omgevingsvisie is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. [Afbeelding van de Omgevingsvisie]

Hierin zijn Kanaalzone Zuid, het Centrum en de Nijmeegse campussen aangewezen als belangrijke ontwikkellocaties. Het doel is om binnen 10 jaar 10.000 banen te creëren en 10.000 woningen te ontwikkelen.

[Afbeelding van het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid]
In 2021 is in het ambitiedocument Kanaalzone-Zuid door het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat Winkelsteeg en de omliggende wijken een belangrijke rol spelen in het waarmaken van de ambities en het aanpakken van de hier spelende opgaven.
[Winkelsteeg en de wijken daaromheen integraal ontwikkelen
Zorgen dat het kanaal geen barrière meer vormt
Maar juist een levendig stadsdeel]

Via de link op de website kunt u de Nijmeegse Omgevingsvisie en het Ambitiedocument Kanaalzone Zuid nalezen. [websitelink naar winkelsteeg.nijmegen.nl]

In november 2021 is de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 opgeleverd. [Afbeelding van de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035].
Het resultaat van een participatietraject met de stad.

De ontwikkeling Winkelsteeg heeft 3 hoofddoelen:

Winkelsteeg draagt bij aan duurzame economische groei en toevoeging van werkgelegenheid;

Winkelsteeg draagt bij aan een diverser woonmilieu in Kanaalzone-Zuid;

Winkelsteeg speelt een sleutelrol in het verbinden van de oostelijke en westelijke kanaaloever. Hierdoor wordt de afstand tussen de stadsdelen aan weerszijden gevoelsmatig kleiner.

[8 ontwikkelprincipes]

[Cirkel met daarop 4 elementen: Vitaal bedrijventerrein, Unieke plek om te wonen, Voorzieningen als intermediair en Groene dooradering als verbinder]

In de Ontwikkelvisie Winkelsteeg staan 8 uitgangspunten centraal. Deze zijn te zien op een visiekaart, waarop is aangegeven waar ruimte is voor diverse vormen van werken, wonen, [plaatje met man, vrouw en hond]
mobiliteit, groen en maatregelen tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkeling op herkenbare plekken in het gebied, [plaatje dat ankerpunten in het gebied verbeeldt] zoals de stationsomgeving Goffert-NTC en Park Winkelsteeg [plaatje dat Winkelsteeg als verbinder aangeeft]. Maar ook aan een passend verkeersnetwerk [plaatje met fiets en verbindingslijntjes] om ruimte te bieden voor verschillende vormen van mobiliteit zoals voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, en auto- en vrachtvervoer. Ook willen we met voldoende groen [plaatje waarop een groen-blauw raamwerk staat] in het hele gebied zorgen voor een goede biodiversiteit en fijne omgeving. En ruimte voor water [plaatje dat infiltratie van water verbeelt] om de ecologische kwaliteit te waarborgen en wateroverlast tegen te gaan [plaatje omarmen van het kanaal]. Ook is er aandacht voor sport en beweging [plaatje met sportende personen].

De 8 uitgangspunten – ook wel ontwikkelprincipes genoemd - en de visiekaart kunt u nalezen in de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 via de link op de website.

[Spreker Noël Vergunst - Wethouder gemeente Nijmegen, stedelijke ontwikkeling]
Twee jaar geleden hebben we in Nijmegen de omgevingsvisie vastgesteld. Daarin staat beschreven dat we verwachten dat Nijmegen nog groeit, dat er ruimte nodig is voor werkgelegenheid en voor woningen, maar dat we tegelijkertijd ook de groei opvangen binnen de grenzen van de stad. We hebben gekeken waar in Nijmegen is nog ruimte? Nou, in Winkelsteeg zien we dat er nog heel veel ruimte niet goed benut is. Dus wij denken dat de functies wonen en werk gecombineerd toegevoegd kunnen worden in Winkelsteeg. Na vaststelling van die omgevingsvisie hebben wij een ontwikkelvisie gemaakt waarin verder uitgewerkt is: hoe gaat die ontwikkeling in die verschillende gebieden eruit zien? En we zijn op dit moment onderzoek aan het doen: wat betekent dat heel concreet voor eventuele hinder? Zeker als het gaat om het combineren van de functies wonen en werken. En dat zijn we verder aan het verwerken in bestemmingsplannen. Als eenmaal die bestemmingsplannen zijn vastgesteld, dan kunnen we ook daadwerkelijk aan de slag om die functies van wonen en werken toe te voegen in Winkelsteeg.

[Spreker John Brom - Wethouder gemeente Nijmegen, Economie.]
De ontwikkeling van Winkelsteeg voor de stad betekent heel veel. Het betekent 3000 banen. Het betekent ook heel veel woningen. Hier komen meer dan 3000 woningen, die hier worden hier gemaakt, waarschijnlijk misschien wel vier of vijf. En dat betekent ook dat wij heel veel huisvesting gaan toevoegen, want we komen heel veel huisvesting tekort. Daarnaast betekent het ook dat wij stadsgebieden aan elkaar koppelen. Hierachter ligt Dukenburg, hier hebben we een stuk industriegebied en we gaan dat transformeren. Het is een transformatie van een industriegebied naar wonen en werken.

[Spreker Noël Vergunst - Wethouder gemeente Nijmegen, stedelijke ontwikkeling]
Winkelsteeg heeft nu vooral als functie bedrijvigheid, dus er zitten verschillende bedrijven en er werken ook heel veel mensen op dit moment in Winkelsteeg. Er zit ook een aantal maatschappelijke voorzieningen op het gebied van opvang van dak- en thuislozen en er zit ook verslaafdenzorg. Wij denken dat hier eigenlijk nog veel meer functies toegevoegd kunnen worden.

[7 deelgebieden]

[Beelden van het gebied Winkelsteeg en impressie van mogelijke woningen in Winkelsteeg]
Met het vaststellen van de Ontwikkelvisie heeft de gemeenteraad besloten dat Winkelsteeg van een bedrijventerrein verandert naar een werk-, woon- en recreatiegebied. Hierbij zijn de volgende zeven deelgebieden aangewezen:
Kanaalfront
Makersindustrie
Kanaalknoop
Park Winkelsteeg
Stationsomgeving Goffert
De Levensader
Stedelijk Landgoed
[Kaart van Nijmegen met daarop aangegeven de genoemde deelgebieden]

In het vervolg van deze film bespreken we vooral het noordelijke deel van Winkelsteeg. Dus we hebben het over de gebieden Kanaalfront, Makersindustrie, Kanaalknoop en Stationsomgeving Goffert.
[Kaart van Nijmegen met daarop aangegeven de net benoemde 4 deelgebieden in het noordelijke deel van Winkelsteeg]

[Ruimtelijke verkenningen - studies naar verkeer en geluid]

Voor het noordelijke deel van Winkelsteeg zijn er zogenoemde ruimtelijke verkenningen uitgevoerd en zijn er studies uitgevoerd naar onder andere verkeer en geluid.
[Vogelvlucht van Winkelsteeg en het kanaal].
Dit om te kunnen bepalen of de toekomstplannen voor werken en wonen en voorzieningen wel passen in het gebied. Dit is nog niet het daadwerkelijk plan dat wordt uitgevoerd, maar het geeft wel een echt beeld van wat er mogelijk is.

Tijdens het maken van de ruimtelijke verkenningen zijn we tot nieuwe inzichten gekomen, waardoor een aantal wijzigingen is ontstaan ten opzichte van de Ontwikkelvisie.
[Kaart van Winkelsteeg met de situatie in de ontwikkelvisie en een kaart met de situatie in de Ruimtelijke verkenning].
Voordat we verder gaan met de toelichting per deelgebied laten we u eerst deze wijzigingen zien.
[De wijzigingen verschijnen één voor één op een kaart]

Door de voetbalvelden ‘op te tillen’ ontstaat er in het gebied meer werkoppervlak
Aan de zuidzijde van Plaza Foods is extra ruimte mogelijk voor lichtere bedrijfsfuncties
Tussen deze bedrijfsfuncties en het woon-werkgebied is extra ruimte voor een Urban Sportspark
In de gehele Kanaalknoop is extra ruimte voor circa 750 woningen mogelijk
Deze woongebieden worden met elkaar verbonden door een groene zone, die onder de Nieuwe Dukenburgseweg doorloopt
[Verleggen Neerbosscheweg in noordoostelijke richting]
Rondom het Stationsgebied Goffert is ruimte voor een OV-plein. Door de bouwblokken slim vorm te geven en de te ontwikkelen moskee iets op te schuiven is er ruimte voor circa 150 extra woningen

[Getekende impressie van het toekomstige stationsgebied Goffert]
Het nieuwe stationsplein is voornamelijk groen. Het water kan op zoveel mogelijk plekken in de bodem zakken waardoor het gebied beter aangepast is aan het veranderende klimaat.

We zoomen nu in op de deelgebieden Stationsgebied Goffert en Kanaalknoop/Makersindustrie.
[Kaart Nijmegen met genoemde gebieden ingetekend]
Hoe zien we hier de uitgangspunten uit de ontwikkelvisie terug?

[Luchtfoto van de huidige stationsomgeving met toren 52]
Stationsomgeving Goffert
Stationsomgeving Goffert is een plek waar werken, wonen en reizen samenkomen in een moderne leefomgeving.
[Iemand aan het werk op een steiger bij het station]

[Op een kaart verschijnen de ontwikkelingen in Stationsomgeving Goffert NTC]
Parkeren is mogelijk onder de woonblokken en in parkeer-hubs. Zo wordt een zo klein mogelijk grondoppervlak gebruikt. De aan- en afvoer van autoverkeer vindt plaats langs de randen van het bebouwde gebied.
Enkel voor het bezorgen van pakketten en bevoorrading kan verkeer over het stationsplein rijden.
Voor fietsers en voetgangers is het gebied veilig en autoluw. Deze autoluwe zone zorgt er tevens voor dat er voldoende ruimte is voor verschillende buitenplekken met groen voor ontmoeten, sport en spel.
De groene openbare ruimte zorgt voor betere wateropvang. Zo helpt het de wateroverlast bij hevige regenval en overmatige hitte tijdens lange periodes van droogte voorkomen. Ook worden daken ingezet voor wateropvang.

[Geanimeerde vogelvlucht van stationsgebied Goffert]

Kanaalknoop en Makersindustrie

De Kanaalknoop is een ontwikkeling die gebieden met diverse functies en sferen met elkaar verbindt. Er is voldoende ruimte voor zowel bedrijvigheid als wonen. Langs de Nieuwe Dukenburgseweg is ruimte voor woningen en gebouwen, die op een logische manier overgaan in groene zones.
[Kaart met de ontwikkelingen in Kanaalknoop]
Parkeren vindt plaats onder de gebouwen of in gebouwde parkeervoorzieningen.
Om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer aan te moedigen wordt extra infrastructuur aangelegd.
Tussen de bouwblokken en langs de groene zones komen mogelijkheden voor sport, spel, bewegen en ontmoeten.
Groene zones betekent ruimte voor flora en fauna. Dit draagt bij aan een betere biodiversiteit in het gebied en meer groen in de werk- en woonomgeving.

Met het inrichten van de gebouwen en de groen- en waterstructuur houden we rekening met klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld door te zorgen dat water zo lang mogelijk in de bodem vastgehouden wordt en hittestress zoveel mogelijk wordt voorkomen.
[Geanimeerde vogelvlucht kanaalknoop]

[Afbeelding van de Ontwikkelvisie en de visiekaart]

Om ervoor te zorgen dat de Ontwikkelvisie en de daarin vastgelegde ontwikkelprincipes ook uitgevoerd kunnen worden, moeten nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt. Een deel van de uitvoering van de ontwikkelvisie past niet in het huidige bestemmingsplan voor Winkelsteeg.

[Vogelvlucht van Winkelsteeg]
[Nieuw bestemmingsplan]

We starten met een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Winkelsteeg- Noord.

[Getekend plaatje van een bestemmingsplan met diverse functies - Wat staat er in het bestemmingsplan?]
In dit bestemmingsplan wordt vastgelegd welke nieuwe functies in het gebied mogelijk worden. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw en voetbalvelden. Maar ook hoeveel woningen er mogelijk zijn, welke bouwhoogtes mogen worden gerealiseerd en welke bouwvlakken bebouwd mogen worden.

[Vogelvlucht van Winkelsteeg]
Naast een aanpassing van functies en bouwhoogtes in het gebied moeten er nog wat zaken worden gewijzigd in het bestemmingsplan.

[Beelden van de Nieuwe Dukenburgseweg en omgeving]
Het bedrijventerrein aan de noordzijde van de Nieuwe Dukenburgseweg is namelijk een zogenaamd geluidgezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat er een geluidscontour op dit gebied ligt.
[Animatie van de aanpassing van het geluidsgezoneerde gebied]
Een cirkel waarbinnen alle bedrijven gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid geluid mogen produceren. Binnen het geluidgezoneerd industrieterrein is woningbouw niet toegestaan.. En dat betekent dat op sommige plekken in het gebied delen van de ontwikkelvisie niet kunnen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken moet daarom dus het geluid gezoneerd industrieterrein worden aangepast. Het wordt kleiner gemaakt.

[Afwisselende beelden van Winkelsteeg, waarop bedrijvigheid te zien is]
Ook moet op sommige plekken in het gebied de zogenaamde milieucategorie worden aangepast. Een milieucategorie bepaalt de toegestane zwaarte van de bedrijvigheid in het gebied. Dit varieert van categorie 1, dat zijn bedrijven die niet of nauwelijks milieubelastend zijn, tot en met 6, bedrijven met een zware milieubelasting.
[Kaart waarop in animaties milieucategorieën zijn aangegeven] Voor Winkelsteeg-Noord geldt dat milieucategorie 4.2 is toegestaan. In de praktijk zijn er echter maar een paar bedrijven in het gebied van categorie 3 of 4.
Om de ambities te kunnen uitvoeren zal op een aantal plekken de milieucategorie worden verlaagd, zonder dat dit de gevestigde bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmert. Op deze manier zitten wonen en werken elkaar niet in de weg. [impressie van mogelijke woningen Winkelsteeg] Deze nieuwe geluidscontour en aangepaste milieucategorieën worden uiteindelijk ook vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan.

[Maximale en minimale bouwhoogtes]

In het bestemmingsplan worden ook de toegestane bouwhoogtes vastgelegd.
[Getekend plaatje van een bestemmingsplan met diverse onderdelen]

U ziet hier een driedimensionale weergave van de ruimtelijke verkenning. [bouwhoogtes]
Zoals u kunt zien verschillen de hoogtes van de gebouwen. De hoogste bouwhoogte per deelgebied is de maximaal toegestane bouwhoogte. Ook geven wij een minimale bouwhoogte aan in het bestemmingsplan. [Kaart met maximale en minimale bouwhoogtes] Deze hoogtes herkent u als volgt in de bestemmingsplankaart.

[Animatie van de ruimtelijke verkenning, met indicatie van hoog- en laagbouw in Winkelsteeg]
De ruimtelijke verkenning laat zien hoe er binnen de deelgebieden gebouwd en ontwikkeld kan worden. Voor de Kanaalknoop geldt dat er rondom de Dukenburgsebrug hoogbouw kan ontstaan, die verder van de Nieuwe Dukenburgseweg af overgaat naar lagere bouw. Ook bij Stationsomgeving Goffert is er nabij het station ruimte voor hoogbouw, die verder van het station af overgaat in lagere hoogbouw. [beelden van hoogbouw en laagbouw]

Tegenover het bestaande 52 Nijmegen gebouw is ook ruimte voor hoogbouw voor appartementen. [Beelden van Winkelsteeg met studenten die richting de campus lopen]
[animatie van bouwhoogtes]
Zoals u ziet zal niet in het hele deelgebied de maximale bouwhoogte worden benut. Er zal ook maar een bepaald percentage van het deelgebied bebouwd mogen worden tot de maximale bouwhoogte. [Getekend plaatje van een bestemmingsplan met diverse onderdelen] Naast de maximale bouwhoogtes worden ook de maximaal toegestane woningaantallen vastgelegd. Dit is een extra reden waarom niet alle gebouwen even hoog zullen worden.

[Dronebeeld van het Maas Waas kanaal]
Beeldkwaliteitsplan

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het nieuw te ontwikkelen Winkelsteeg wordt bewaakt wordt ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt.
[Getekend beeld van een beeldkwaliteitsplan]
Hierin worden kwaliteitseisen gesteld voor te ontwikkelen gebied, gebouwen en openbare ruimte.

[Dronebeelden Winkelsteeg]
Om u een idee te geven hoe over 10 jaar Stationsomgeving Goffert en Kanaalknoop eruit zouden kunnen zien, tonen we u nu een aantal sfeerimpressies.
[Impressies van de situatie uit de Ontwikkelvisie en die uit de Ruimtelijke Verkenning].
Zoals u zult zien wijken de sfeerimpressies af van die in de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035. Dit is het gevolg van de nieuwe inzichten opgedaan uit de ruimtelijke verkenningen en onderzoeken. [sfeerimpressies]

[Muziek op de achtergrond]
[In gesprek met de Stakeholders]

[Spreker Ronald Leushuis - Bestuurder woningcorporatie Talis]
Dit is na de Waalsprong eigenlijk de belangrijkste uitleglocatie die de gemeente Nijmegen heeft. Dat betekent dat we hier nog heel veel woningen zouden kunnen bouwen. Hoeveel dat er precies gaan worden, dat gaat de toekomst uitwijzen. We gaan beginnen met 500 woningen als start. De functiemenging die dat gaat krijgen van wonen en werken, dat is nou juist de aantrekkelijkheid van dit gebied.

[Spreker Bauke Hagenbeek - Toekomstige bewoner]
Wat mij aanspreekt aan wonen in Winkelsteeg is dat ik nu nog in een studentenpand woon. Dat is voor nu prima, maar over een tijdje ben ik daar overheen gegroeid. Dan zou ik graag doorgaan. Dit is in de buurt van waar ik woon. En het spreekt mij heel erg aan omdat het ook een combinatie is van een bedrijven/woongelegenheid.

[Spreker Erwin Hoes - Voorzitter Ondernemersvereniging Winkelsteeg]
Wij vinden dat op Winkelsteeg-Zuid de ideale ruimte is om juist functies te mengen, om woningen te mengen met lichte werkfuncties. Op Winkelsteeg-Noord daarentegen, een gezoneerd, op dit moment gezoneerd industrieterrein, zien wij die mogelijkheden eigenlijk niet en zou dat toekomstige ontwikkelingen gewoon belemmeren.

 

[Spreker Bert Krikke - Directeur Novio Tech Campus]
De Novio Tech Campus bestaat nu negen jaar. In negen jaar hebben we een hele mooie campus ontwikkeld met in totaal zo'n 3,5 duizend mensen, meer dan 75 bedrijven. En er zijn ambities om te gaan verdubbelen. Dus naar meer dan 100 bedrijven met 7.000 werknemers. Nou, dat doen we voor een deel op eigen gebied, maar voor een deel hebben we ook grond nodig, want we gaan groeien en daarvoor is Winkelsteeg belangrijk. Dus we werken nauw samen met de gemeente om te kijken naar een kavel bij het station om daar te kunnen ontwikkelen. En we kijken met NXP ook naar kavels om te kunnen doorontwikkelen. We maken een stadscampus. Dus de stadscampus is echt onderdeel van Winkelsteeg. We willen niet meer een campus met een hek eromheen waar de mensen niet komen, maar het moet een plek worden waar ook de inwoners van Nijmegen en de mensen van Winkelsteeg echt willen komen en doorheen willen gaan lopen.

[Spreker Ronald Leushuis - Bestuurder woningcorporatie Talis]
De belangrijkste uitdagingen om hier een succes van te maken is dat voor alle doelgroepen die hier komen te wonen, net als in alle andere wijken en buurten van Nijmegen, er een prettig leef- en woonklimaat ontstaat. En dat betekent dat er voldoende aandacht moet zijn voor groen, verblijf, recreëren en dat er ook voorzieningen zijn waar mensen in die buurt naartoe kunnen gaan.

[Spreker Erwin Hoes - Voorzitter Ondernemersvereniging Winkelsteeg]
Het woonklimaat zal op een negatieve wijze beïnvloed kunnen worden door de industrie. Feit is dat het een industrieterrein is op dit moment, een gezoneerd industrieterrein. En wij vinden als industrie dat wij ook de mogelijkheden moeten krijgen om ons hier verder te ontwikkelen. Niet alleen dat te doen wat we nu doen, maar ook ruimte te bieden voor toekomstige nieuwe bedrijven. Schone bedrijven, duurzame bedrijven, maar juist uitbreiding van de industriële ontwikkeling. Dat is ook één van de punten die de gemeente in zijn plannen naar voren heeft gebracht. Wij willen niet alleen woningen bouwen, wij willen ook plaats maken, ruimte creëren, voor nieuwe banen. Veel nieuwe banen, 10.000 nieuwe banen, 10.000 nieuwe woningen. Dat is natuurlijk een fantastisch streven. En nu ligt ons inziens de nadruk bij de gemeente te veel op de 10.000 woningen en veel te weinig op de 10.000 nieuwe banen die gecreëerd móeten gaan worden, willen wij in de toekomst gezond kunnen wonen en werken in deze mooie omgeving.

[Spreker Bauke Hagenbeek - Toekomstige bewoner]
Ik vind het heel tof dat het dicht bij een bedrijventerrein ligt. Ik ben zelf student, over een tijdje ben ik klaar. En dan lijkt het mij heel tof om hier aan het werk te kunnen gaan. Dat is dan heel dicht bij mijn huis, hopelijk. Dan ben ik binnen een paar minuten op mijn werk.

[Spreker Ronald Leushuis - Bestuurder woningcorporatie Talis]
De belangrijkste kansen die ik zie is dat je eigenlijk de stad compleet maakt. Winkelsteeg is nu een gebied tussen het stadscentrum en Dukenburg en door hier te gaan bouwen krijg je eigenlijk een veel beter stedelijk klimaat van wonen, werken en leven. En dat betekent dat je hier eigenlijk op een hele prettige manier straks gaat wonen, maar dat dat ook een verbinding maakt tussen twee andere wijken, namelijk Dukenburg en het stadscentrum.

Hoe kunt u bijdragen?

[Spreker Noël Vergunst - Wethouder gemeente Nijmegen, stedelijke ontwikkeling]
We zouden willen oproepen dat iedereen die kennis neemt van de plannen van Winkelsteeg of iedereen die deze film ziet over Winkelsteeg; heb je vragen, meld je bij de gemeente.

[ vijf geanimeerde blokken naast elkaar met tekst]
REAGEREN VIA WEBSITE OF MAIL
Naar aanleiding van deze film kunt u vragen stellen of reacties geven via winkelsteeg@nijmegen.nl of winkelsteeg.nijmegen.nl
INLOOPBIJEENKOMSTEN Op 4 en 6 oktober 2022 kunt u binnenlopen bij een van de twee inloopbijeenkomsten in de Brasserie van de Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5 tussen 16:00 en 20:00 uur. Hier kunt u nadere toelichting krijgen, vragen stellen en/of uw reactie geven op de plannen
INZAGE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
In december zal naar verwachting het ontwerp bestemmingsplan worden vrijgegeven door het college van burgemeester en wethouders. Dit zal dan 6 weken ter inzage worden gelegd om u de mogelijkheid te geven om een reactie in te dienen. N.a.v. de verzamelde reacties zal een reactienota worden opgesteld en eventueel zal het ontwerp bestemmingsplan worden aangepast.
INFORMATIE-AVOND ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
In de eerste helft van januari 2023 zal een informatieavond georganiseerd worden waarin het ontwerpbestemmingsplan nader zal worden toegelicht. Hierover zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.
BESTEMMINGSPLAN VASTSTELLEN
Naar verwachting zal in april 2023 de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. De gemeente legt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente. U kunt in deze 6 weken in beroep gaan bij de Raad van State.

Hoe de processtappen voor het maken van een bestemmingsplan eruit zien en in welke fases van dit proces u de mogelijkheid heeft om te reageren, kunt u zien op winkelsteeg.nijmegen.nl onder “processtappen bestemmingsplan.”

[Logo gemeente Nijmegen]