Volledige publicatie bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert

Ontwerp facetbestemmingsplan Geluidzone Winkelsteeg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn van plan om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpfacetbestemmingsplan Geluidzone Winkelsteeg aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De ontwikkeling Winkelsteeg gaat over het transformeren en intensiveren van het gebied Winkelsteeg, ongeveer 195 hectare, met woningen, bedrijven en voorzieningen. Om de ontwikkeling Winkelsteeg mogelijk te maken is het nodig om het huidige geluidgezoneerd terrein (ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg), en de bijbehorende geluidzone, te verkleinen. Daarvoor is dit ontwerpfacetbestemmingsplan gemaakt. Woningen en andere geluidgevoelige functies zijn namelijk wel toegestaan in de geluidzone (rondom het gezoneerde terrein), maar niet op het geluidgezoneerde terrein zelf.

Inzage

Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april  ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen en steunpunt stadswinkel Dukenburg, Meijhorst 7039 in Nijmegen. 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website van ruimtelijke plannen: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.FBPGeluidzoneWink-ON01.

Zienswijze

In de periode van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april kan iedereen volgens artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, ter attentie van de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD ­­­­­- of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert en Milieueffectrapport Winkelsteeg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn van plan om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Het voorliggend bestemmingsplan 'Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert'. heeft betrekking op het gebied wat grofweg tussen de Graafseweg, de Neerbosscheweg en NXP ligt. Daarnaast maakt ook de locatie ten zuiden van de Nieuwe Dukenburgseweg onderdeel uit van het plangebied (onder andere de locatie Jan Massinkhal).

 Met het bestemmingsplan worden verschillende nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

  • 1250 woningen
  • 101 Short stay eenheden
  • Circa 8.500 m2 bvo bedrijven
  • 26.200 voorzieningen, waaronder;
    • Islamitisch cultureel centrum
    • Maatschappelijke functies
    • Sporthal en zwembad

Samen met het ontwerpbestemmingsplan leggen burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen het Milieueffectrapport (MER) Winkelsteeg ter inzage en stellen daarbij iedereen in de gelegenheid te reageren op het MER. Het MER heeft betrekking op het gehele ontwikkelprogramma van Winkelsteeg en geeft inzicht in de opgestapelde milieugevolgen van de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Dit om milieu een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert en andere te nemen planologische besluiten. In het MER is op grond van de Wet natuurbescherming een voortoets/passende beoordeling opgenomen, aansluitend bij het schaal- en abstractieniveau van het MER. Het MER is een bijlage bij de toelichting.
 
Voor de volledigheid wordt, in het kader van het MER, vermeld dat iedereen eerder in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Winkelsteeg’ (NRD), met onderzoeksopzet voor het MER, en dat op 31 mei 2022 de reactienota NRD, met beantwoording van de reacties, is vastgesteld.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het Milieueffectrapport, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag  9 maart  tot en met woensdag 19 april ter inzage bij de informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen en steunpunt stadswinkel Dukenburg, Meijhorst 7039 in Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BPa12500-ON01.

Zienswijze

In de periode van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april kan iedereen conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan inclusief MER indienen bij de gemeenteraad, ter attentie van de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Winkelsteeg Stationsomgeving-Goffert

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Winkelsteeg Stationsomgeving-Goffert hebben burgemeester en wethouders van Nijmegen volgens de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.

Omdat het bestemmingsplan globaal van opzet is en er nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan is, wordt voor de nieuw te bouwen gevoelige functies de maximale geluidsbelasting op de randen van de bouwvlakken vastgelegd. In de planregels is opgenomen dat omgevingsvergunningaanvragen voor bouwen moeten worden getoetst aan het hogere waardenbesluit en de daaraan verbonden voorwaarden. Op grond van de beleidsregel Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder zijn voor de realisatie van nieuwe woningen voorwaarden opgenomen.

Inzage

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende  zes weken (met ingang van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april ter inzage bij de informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen en steunpunt stadswinkel Dukenburg, Meijhorst 7039 in Nijmegen. Het besluit is ook digitaal in te zien via de publicatie ervan in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op https://www.overheid.nl onder ‘Bekendmakingen’.

Zienswijze

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen in de periode van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april een zienswijze indienen. Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer B. Overes,  telefoonnummer 024 -329 97 14. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Winkelsteeg Stationsomgeving Goffert

Burgemeester en wethouders hebben op 7 maart 2023 besloten om het beeldkwaliteitsplan Winkelsteeg Stationsomgeving Goffert voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Het Beeldkwaliteitsplan is behalve toetsingskader ook een inspiratiedocument voor partijen (zoals ontwikkelaar(s) en architect(en) betrokken bij de ontwikkeling van het gebied en de verschillende functies daarin. Het is een hulpmiddel om de geschetste verschijning en identiteit voor de Stationsomgeving Goffert in de Winkelsteeg  gedurende een langere periode met een groot aantal verschillende factoren vast te kunnen houden en daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent niet dat het een compleet dichtgetimmerd document is. Het beeldkwaliteitsplan biedt voor het functionele programma ruimte voor doorontwikkeling en groeiende inzichten. Het is een gereedschapskist met hulpmiddelen voor een eindproduct.

Inzage

Met ingang van 9 maart ligt het beeldkwaliteitsplan Winkelsteeg Stationsomgeving Goffert gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen en steunpunt stadswinkel Dukenburg, Meijhorst 7039 in Nijmegen. Het plan is ook digitaal in te zien via de publicatie ervan in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op https://www.overheid.nl onder ‘Bekendmakingen’.

Inspraakreactie

In de periode van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april kan iedereen een inspraakreactie over het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een inspraakreactie in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.